ردکردن این

گزارش به هیات امنا

گزارش‌های مالی

بر اساسِ منشورِ دارالاکرام، تعهد به شفافیت از بنیادی‌ترین اصول دارالاکرام است؛ بنابراین گزارش‌های مالی موسسه برای رؤیت عموم در سایت قرار داده شده است و همواره این فعالیت ادامه خواهد داشت.

برای دانلود گزارش‌های هر سال روی لینک مربوطه کلیک کنید: