Skip to content

گزارش صورت‌‌های مالی

گزارش‌‌های مالی

بر اساسِ منشورِ دارالاکرام، تعهد به شفافیت از بنیادی‌ترین اصول دارالاکرام است؛ بنابراین گزارش‌های مالی موسسه برای رؤیت عموم در سایت قرار داده شده است و همواره این فعالیت ادامه خواهد داشت.