مجوز فعالیت

موسسات خیریه یکی از انواع سازمان های مردم نهاد(NGO) هستند که فلسفه وجودی آنها غیرتجاری و غیر سیاسی بودن آن است.
که به وسیله افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس شده و در زمینه ارائه خدمات اجتماعی فعالیت می نمایند.
چند سازمان دولتی به منظور ساماندهی و نظارت بر فعالیت های این موسسات متولی صدور مجوزهای قانونی هستند، تا فعالیت های این موسسات در چهارچوب مشخصی صورت گیرد.
دریافت مجوزهای قانونی راهی است برای ایجاد اعتماد متقابل بین جامعه و سازمان های مردم نهاد، که به منظور مرتفع نمودن و یا رفع یک معضل اجتماعی پدید آمده اند. و همچنین نشانه احترام به قانون است.
موسسه خیریه دارالاکرام با عنایت به مراتب فوق از ابتدای تاسیس، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام نموده است.

.