Skip to content

چشم‌انداز دارالاکرام

دارالاکرام تلاش می‌کند تا هیچ کودکی به علت فقر یا فقدانِ سرپرستِ موثر از خدمات آموزش، روانشناسی، درمان، معیشت و کارآفرینی محروم نباشد و در این مسیر از سه اصل خرد، مهربانی و کرامت بهره می‌گیرد.