موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام


موسسه دارالاکرام به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی، غیرسیاسی، فراملی و فرامذهبی در سال 1380 تاسیس گردید. این موسسه حمایت همه جانبه آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و معیشتی از دانش آموزان تحت پوشش را با رعایت اصل احترام به کرامت ذاتی انسان، سرلوحه کار خویش قرار داده و در جهت ارتقاء سطح علم و دانش و فرهنگ کودکان و نوجوانان ایران پهناور با حمایت و همراهی مردم عزیز فعالیت می نماید.