Skip to content

دارالاکرام در یک نگاه

دارالاکرام در یک نگاه

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت‌های دارالاکرام، ویدئوی معرفی موسسه را مشاهده کنید.

چرا دارالاکرام؟

رعایت «کـرامــت» و حفظ «شـفــافیـت» دو تعهد اسـاسی بنیانگذاران دارالاکرام بوده است که به منظور تامین این دو اصل مهم در امور خیریه‌ها دارالاکرام را تاسیس کردند.