برگزاری اولین جلسه دارالاکرام با مراکز خیریه در شهر شیراز

 

موسسه دارالاکرام (شعبه گل نرگس) میزبان اولین گردهمایی سازمانهای مردم نهاد و خیریه در شهر شیراز بود.

به گزارش روابط عمومی شعبه شیراز، این گرد همایی با هدف هماهنگی و همکاری سازمان های مردمی خیریه در شهر شیراز و به دعوت کمیسیون منطقه 2 حقوق بشر در تاریخ 93/11/29 با حضور برخیNGO ها و موسسات خیریه فعال از جمله جمعیت امام علی و بنیاد امید برگزار شد.

در این جلسه هرکدام از موسسات به بیان مختصری از کارکردها و معرفی خود پرداختند که در پایان جلسه همگی طی تفاهم نامه ای تاکید داشتند این گونه جلسات به صورت  گسترده تر و منظم تر با حضور سایر موسسات خیریه برگزار گردد.