عضویت

 

 

عضوی از خانواده دارالاکرام باشد

تنها با پرداخت حق عضویتی کوچک در حمایت از تحصیل دانش آموزان مستعد، سهمی بزرگ داشته باشید. این حمایت از دانش آموزانی است که علی رغم داشتن انگیزه و استعداد برای ادامه تحصیل، به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر به ترک تحصیل اند.


 

 

 

حامی هزاران کودک باشید

عضویت در موسسه دارالاکرام معادل است با پیشگیری از ترک تحصیل بیش از 6 هزار دانش آموز مستعد فاقد سرپرست موثر که اگر در شرایطی برابر با بقیه همسالان خود می توانستند تحصیل کنند، از موفق ترین آینده سازان کشور بودند.

 


 

 

 

کمک حال خدمت رسانی باشید

عضویت شما در دارالاکرام راه دیگری است برای کمک به این قشر آسیب پذیر تا ضمن ادامه تحصیل، بتوانند بر مشکلات و چالش های آموزشی، بهداشتی-درمانی، و روانشناسی و مددکاری فائق آمده و با آرامش جسمی و روحی به ادامه تحصیل بپردازند و آینده ای متفاوت و بهتر از اکنونِ خود برای خود و جامعه بسازند.