جهت شکوفایی استعدادها و رفع مشکلات ناشی از فقر اقتصادی که بر روی رشد تحصیلی دانش آموزان تاثیر گذار است برنامه های آموزشی برای آنها اجرا می شود. پس از طی مراحل شناسایی و عقد قرارداد با دانش آموزان مسئول آموزش در شعب موسسه به بررسی کارنامه و نیازهای وی پرداخته و با توجه به نمرات دانش آموز اقدام به برنامه ریزی درسی برای وی می نمایند.

در صورتی که دانش آموز در درس خاصی دچار مشکل باشد جهت رفع مشکل کلاس های تقویتی برای او برنامه ریزی می شود و کتاب های کمک آموزشی در اختیار او قرار می گیرد. زیرا معدل دانش آموز تاثیر مستقیم بر روی مبلغ بورسیه وی دارد.

هدف اصلی و راهبردی این واحد حصول اطمینان از روند اصولی و رو به رشد تحصیلات دانش آموزان است. سرپرست واحد آموزش همچنین در تشویق دانش آموزان و خانواده آنان در امر درک استفاده بهینه از جدول امتیازات بورسیه نقش اساسی دارد.

واحد آموزش کلیه وظایف خود را که احتیاج به تماس حضوری با دانش آموزان دارد از طریق مددکاران به انجام می رساند.
از جمله اقداماتی که در این حوزه صورت می پذیرد، شامل موارد ذیل می باشد:
•معرفی دانش آموزان برتر جهت شرکت در المپیادها و آزمون های معتبر داخلی و خارجی
•برگزاری کلاس های آموزشی تقویتی و فوق العاده
•پیگیری تحصیلی دانش آموزان بورسیه
•هماهنگی با مراکز آموزشی معتبر و بهره مندی از ظرفیت های پیش رو