در یک مهمانی پس از معرفی مؤسسه، مهمان به نیت 14 معصوم، 14 دانش آموز را حامی شدند و برای برای هر دانش آموزشان شناسنامه ای تهیه شده که قرار است به ایشان تقدیم گردد.

لازم به ذکر است که برای تمام حامیانی که با فضای مجازی اخت نیستند، شناسنامه دانش آموزشان تهیه و همراه گزارش سالانه، به آنها تقدیم می گردد.

بدرود!

۹۹/۱۲/۰۳
واحد حامیان مؤسسه دارالاکرام جهرم