اخبار ستاد

  روز جهانی کودک به میلادی برابر است با ۸ اکتبر  که در سال 1398 شمسی مقارن شده است با 16 مهر، موسسه دارالاکرام با رسالت حمایت از تحصیل کودکان ونوجوانان مستعد و بیش از 17 سال فعالیت مستمر، این روز را گرامی می دارد.

موسسه دارالاکرام با همکاری وهمراهی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در نظر دارد هر سال از فعالان در حوزه های تحصیلی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی کودکان ونوجوانان، تقدیر کرده و سهم خویش را در نشان دادن چهره های صاحب آثار در این زمینه ادا کند.