اخبار شعبه خمین

دومین جلسه مددکاران شعبه  خمین با موضوع طرح تجربیات ، پیشنهادات و تبادل نظر در خصوص ایجاد فرآیندی مناسب برای داشتن ارتباط با دانش آموزان و خانواده آنها به جهت گرفتن گزارشی مفید