به گزارش روابط عمومي موسسه دارالاكرام شعبه مشهد، اولين غرفه این مرکز در مشهد، روز جمعه به مورخ 14 / 7/ 91 و در محل ساختمان ساپكو واقع در خيابان شهيد منتظري، همايشي در مضمون  همايش كسب و كار موفق در حوزه پوشاك برگزار شدكه موسسه دارالاكرام افتخار شركت در اين همايش را پيداكرد،لازم به ذکر است موسسه دارالاكرام تنها  خیریه ای  که  در محل این همایش دارای غرفه بود.


كارهاي انجام شده در غرفه شامل :

1-  معرفي موسسه

2- معرفي اهداف و روند كاري موسسه

3- جذب حامي