اعضاء هیئت مدیره موسسه دارالاکرام و بانیان شعبه مشهد، مورخ 21/04/91، از این شعبه بازدید کردند. ضمن خیرمقدم به حاضرین و تقدیر و تشکر از فعالیتهای اجرا شده در شعبه توسط مدیرعامل، اعضاء به بحث و گفتگو درخصوص چالشهای موجود در فرایندها و روال کار در این شعبه پرداختند. در ادامه پس از ارائه توضیحات در بخشهای مختلف توسط اعضاء هیئت مدیره دارالاکرام، جلسه با بیان این موضوع از سوی بانی شعبه مشهد به پایان رسید: اعطای بورسیه تحصیلی امری پسندیده و شایسته می باشد، روشی که نه تنها به بهترین شکل ممکن کرامت انسانها را حفظ می نماید، بلکه شرایطی را نیز فراهم می آورد تا دانش آموزان با استعداد که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی از تحصیل دور شده، خانه نشین یا مشغول به کار شده اند، بتوانند به تحصیل بپردازند و برخی از آنان حتی به عنوان دانش آموزان نخبه و فرزانه به مدارج عالیه ای دست پیدا می کنند. در این مسیر خداوند یار و یاور ما خواهد بود، فقط باید تلاش کنیم و


هر آنچه در توان داریم، برای رسیدن به هدف انجام دهیم.