به یاری خداوند و همت خيرين بزرگوار مدارس غیر انتفاعی زاهدان بنا شد تا دانش آموزان خانواده دارالاکرام با شرط معدل به صورت رایگان در مدارس غیر انتفاعی تحصیل نمایند
این خبر مسرت بخش باعث شد تا لبخند شادی بر لبان دانش آموزان عزیز نقش بندد