مهربانی ادامه دارد …

امسال نذری ها ، رنگ و بویی دیگر داشته ، که گرفتار کرونا هستیم و ماه مهر در راه است .

زبان قاصر است از بیان محبت های شما بانبان عزیز در مهربانی و دستگیری .

پرداختی بانیان طبق نیت خودشان هزینه شده است و در چهارمین مرحله ، لوازم آموزشی دانش آموزان ، بسته های بهداشتی و سبد کالا به تعداد ۱۲۰۰ سبد، تجمیع شده و دراختیار خانواده ها و دانش آموزان شهر و روستاهای جهرم  قرار گرفته است .

در همین راستا  شبکه استانی فارس  گزارشی در تاریخ ۹۹/۰۶/۱۷ تهیه کرد و پوشش خبری استان قرار داد  .

ان شاءا… این توشه های سبز در نامه اعمال همگی ثبت شده که پاداش کار خالصانه ، خاص است .