اهمیت و جایگاه هدایت تحصیلی دانش آموزان ، به عنوان بزرگترین طرح نظام آموزشی در کشور بر کسی پوشیده نیست. در راستای همسویی با اهداف و برنامه های هدایت تحصیلی شعبه گل نرگس ، در جهت هدایت دانش آموزان با تمرکز بر پایه نهم متوسطه ، برنامه ها و فعالیت های خود با برگزاری جلسه مشاوره با هدف بررسی چالش های اجرای هدایت تحصیلی در سال گذشته و احصاء پیشنهاد و روشهای بهینه ،در جهت رفع نقاط ضعف و تمرکز بر نقاط قوت اجرای کمی و کیفی کار، با حضور دو گروه سیزده نفره و رعایت کامل نکات بهداشتی در مکان موسسه در سی و یکم تیــر ماه برگزار گــردید.