عید نوروز در حال رسیدن است و حال و هوای شهر و روستا پر است از تازگی و طراوت. گویی بهار زودتر از موعد قصد آمدن دارد و زمستان قصد رفتن.

همه ساله در این ایام ندای نیکوکاری سر داده می شود و عده ای بسیار می کوشند تا لبخندی پر از شادی را با دست های پرسخاوت خود به عنوان عیدانه ای زیبا به دانش آموزان دارالاکــرام تقدیم کنند.

هیچ شعری نمی تواند سوزناکیِ دست های خالی را به تصویر بکشد.
هیچ دوربینی نمی تواند به عمق آرزوی دانش آموزی پی ببرد.
چقدر خوب است به کفش های کهنه ای بیاندیشیم که در طول زمستان، زخم های دل را تحمل کرده است!
چقدر خوب است، به پیراهن هایی بیاندیشم که وصله هایشان، نمودار خط کشی های اجتماع است.

🎺🍀🎺

چه کسی می تواند غمناکی دل ها را، با تبسّم لب ها عوض کند؟
چه کسی می تواند کمی از آنچه دارد، به دیگران ببخشید و سهمی از محبت ببرد؟
آن نوجوان، گریه هایش را گم کرده است.!
آن دختر، گیسوانش نباخته است!
آن زن، تمرین سکوت می کند و آن کودک، خواب های شیرین را جای عروسک، در بغل می گیرد.
بیائیم کمی به فکر آن سوتر از این جا باش!
بیا، آی همـــراه ! با گرمای دست هایت، چراغ خاموشها را ، روشن کن!

منتظر حضور سبزتان هستیم…

شماره حساب :
۸۱۱-۸۱۹-۸۸۱۱۱۱۱۱-۶

شماره کارت:
۶۲۱۹-۸۶۱۰-۱۳۹۴-۲۱۹۷

موسسه خیریه وعام المنفعه دارالاکــرام شعبه شیــراز(گل نرگس)

به مهربانی

🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸

اینستاگرام به مهربانی شیراز