دیدار آقای خوشرونیا دبیر طرح آبا -از سوی آموزش و پرورش استان فارس با مدیر موسسه فرهنگی دارالاکرام شعبه شیراز(گل نرگس) دیروز بیست و چهارم دیماه ۱۳۹۹در مکان موسسه .
این دیدار با هدف کمک به جذب حداکثری بازماندگان از تحصیل و ارتقا پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم در استان فارس با استفاده از طرح( آبا) با روش آموزش از راه دور و تهیه تجهیزات آموزش الکترونیک ،ظرفیت های آموزش و پرورش و موسسه فرهنگی دارالاکرام برگزار گردید.