ا توجه به وضعیت قرمز شهرستان شیراز به دلیل ویروس کویید ۱۹(کـــرونا) بعد از برگزاری دو جلسه مجازی،مجددا با توجه به شرایط بهتر و رعایت پروتکلهای بهداشتی کلاسهای حضوری جهت مددکاران و پرسنل شعبه(گل نرگس) در مکان موسسه برگزار شد.

📌شایان ذکر است این دوره روزهای یک شنبه ها و سه شنبه ی هر هفته برگزار میگردد.

✅✅✅✅✅✅✅✅
به مهربانی

🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃

اینستاگرام به مهربانی شیراز