با همت وحمایت مادی و معنوی حامیان نیکوکار. و بابرنامه ریزی های مستمر وهماهنگی های موسسه دارالاکرام شعبه قم وتلاش و پشتکار دانش آموزان عزیز و همراهی خانواده آنان ؛
دانش آموزان دبیرستانی تحت حمایت موسسه توانستند زحمات راقدربدانند و توفیقات بالاترین معدل درسی راکسب نمایند.
همچنان درآغاز سال جدیدتحصیلی چشم هایشان را به دستان پر برکت بانیان خیر دوخته اند.

نیازها : 25دستگاه تبلت
180پک لوازم التحریر
باسپاس فراوان
موسسه دارالاکرام شعبه قم