اولین جلسه شورای راهبردی شعبه خمین تشکیل شد. با تشکر از حضور آقای دکتر میراحمدی زاده و آقای مهندس مقیمی که به صورت آنلاین در این جلسه شرکت کردند و همچنین با تشکر از نمایندگان محترم موسسه خیریه مهرخوبان ،موسسه قرض المهدیه و ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان و کلیه اعضای محترم شورای راهبردی