با حضور اقای علم خواه نماینده محترم شرکت کوه سرخ و چندتن از مادران جلسه ای جهت اشتغال مادران با همکاری و مساعدت شرکت مذکور در دفتر دارالاکرام شعبه خمین تشکیل شد