جلسات آموزشی و توجیهی کارآفرینی با حضور سرکار خانم محمودی نماینده اداره جهاد کشاورزی با همکاری شرکت کارآفرینی زاگرس جهت مادران دانش آموزان در محل شعبه برگزار شد