کارگاه تروما ( روان زخم ) به صورت هفتگی با هدف بهبود وضعیت روحی دانش آموزان دارالاکرام به سرپرستی خانم دکتر سپیده حسینی و دستیاری مددکار اجتماعی شعبه ی تهران خانم سحر سعیدی برگزار می شود . برای بررسی صحیح ، پرسش نامه های فردی تهیه شده است و با هماهنگی های قبلی بین تمام دانش آموزان مؤسسه توزیع شده است .

تروما یک نوع آسیب روانی است و عامل آن تجربه ی یک اتفاق در سنین پایین و اغلب در کودکی است که فرد دچار هیجان بالایی که منجر به ترس هست ، می شود و این عامل در سنین بالاتر نمودهایی همچون استرس ، اضطراب ، دلهره که ناشی از شنیدن یک صدا ، یک بو ، یک موسیقی و … که تداعی کننده ی آن اتفاق است ، می شود .