با رايزني هاي همكاران ستاد با بنياد علمي و آموزشي قلم چي تعداد قابل توجهي كتاب در هر مقطع تحصيلي به شعبه تهران تعلق گرفت .
همكاران مددكاران در حال شناسايي و اختصاص كتاب ها به دانش آموزان نيازمند شعبه هستند.