باتشکر جناب آقای حسین یاری از اساتید با تجربه نامی و همچنین مدیرمسئول زبانسرای افق که زحمت تدریس دانش آموزان ما رو متقبل شدند.
bemehrbani.shush
#به_مهربانی
#تدریس_زبان
#دانش_آموزان
#امتحانات
#دارالاکرام_شعبه_شوش
#شوش