دانش آموزان شعبه دارالاکرام خمین همانند دانش آموزان دیگر شعب در مسابقه نقاشی و دلنوشته با موضوع کرونا شرکت کردند که در بخش نقاشی دینا  و فرزین  و در بخش دلنوشته سیده مائده ،سید ابوالفضل و سوگند با کسب آرای بیشتر برگزیده شدند.