برگزاری و آموزش دوره های رایگان تزریقات و پانسمان به مادران و دانش آموزان تحت پوشش دارالاکرام شعبه شوش به صورت خصوصی توسط خانم ظهیری عزیز