جلسه اعضاء هیئت مدیره موسسه دارالاکرام با حضور مدیران شعب در ستاد روز یکشنبه 26 فرودین ماه 97 در دفتر مرکزی موسسه برگزار شد.این جلسه یک روزه  با ارائه نقطه نظرات سرپرستان شعب، هماهنگی ها و تعیین سیاست های سال جاری، رفع مشکلات مختلف نرم افزاری، مالی، روابط عمومی و تبلیغاتی تشکیل شد.جمع بندی راجع به مناطق جدید و همیار معتمدها و معرفی هر چه بهتر سامانه به مهربانی در استان های مختلف از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.