جلسه مشترک  موسسات خیریه سطح شهرستان و کلیه NGO ها در جهت پیشنهادات در خصوص رفع مشکلات توسط شهرداری و شورای شهر خمین