جلسه شورای راهبردی شعبه شیراز(گل نرگس)دیروز 23 خرداد ماه1400 ساعت۱۷در مکان موسسه برگزار گردید.
جلسه با گزارش عملکرد موسسه در سال ۱۳۹۹و سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ شروع شد و اعضای محترم نظراتی ازقبیل : پیگیری استعداد یابی ،حساستر شدن به قضیه نحوه پذیرش دانش آموزان،تشویق دانش آموزان به سمت حرفه آموزی (مخصوصا در فصل تابستان)،پیگیری زندگی کنونی دانش آموزانی که به هر نحوی دراین سالها از بورسیه خارج گردیده اند و …….بحث وتبادل نظر گردید.
سپاس و تشکر فراوان از اعضای محترم شورای راهبــــردی🌸

شبکه های اجتماعی ما:

به مهربانی

🌸🌸🌸🍀🌸🌸🌸

اینستاگرام به مهربانی شیراز