برگزاری جلسه شورای راهبردی در شعبه تازه تاسیس آذرشهر

شعب موسسه دارالاکرام برای تدوین برنامه ها و ارزیابی اقدامات انجام شده خود در ماه، به صورت مستمر جلسات شورای راهبردی را با حضور افراد برجسته و فرهیخته برگزار می کنند.

لذا در شعبه تازه تاسیس آذر شهر نیز با اضافه شدن اعضای جدید در این شهر، این جلسه در تاریخ 29 بهمن 97 برگزار شد که در آن ضمن گزارش فعالیت های انجام یافته در این ماه،  برنامه های پیش روی شعبه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای افزایش کمی و کیفی امور در بخش های فرهنگی، آموزشی و معیشت دانش آموزان بورسیه، گرفته شد .