موسسه خیریه دارالاکرام شهرستان شوش با همت وپیگیری مسئولان این موسسه اقدام به آموزش تزریقات وپانسمان برای دانش آموزان تحت پوشش این موسسه وهم چنین آموزش دادن به مادران این دانش آموزان کرده است به طور حتم این کارخیرخواهانه درآینده تغییر وتحول بزرگی در زندگی این دانش آموزان فاقد سرپرست موثر وهمچنین خدمتی بزرگ برای مردم شهرستان شوش دانیال خواهد داشت🌹🌹🌹