جشن روز مادر و کارگاه مشاوره خانواده جهت مادران دانش آموزان با حضور سرکار خانم شفاعتی مشاور بهزیستی برگزار شد.