موسسه دارالاکرام شعبه زاهدان به منظور نیازسنجی، برنامه ریزی درسی آموزشی و دانش افزایی دانش آموزان از پایه دوم ابتدایی تا کنکور، جلسه هم اندیشی با جناب آقای دیانتی مدیر کانون قلم چی زاهدان برگزار کرد.
در این جلسه که مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)،بنیاد کودک و بنیاد دانش حضور داشتند مصوب شد تمامی دانش آموزان در هر مکان که سکونت دارند، جلسات مشاوره و تدریس را همانجا با حضور مشاورین و مدرسین کانون برگزار کنند.
امید است که این اقدامات نتیجه اثربخشی برای فرزندان این مرز و بوم داشته باشد.