یکی از والاترین مراتب نیکوکاری لطف و احسان نسبت به یتیمان است.با توجه به بازدید مکرر از منزل سید یعقوب و مطلع شدن از نیاز آنها دوستان و همیاران همیشگی دارالاکرام دست به کار شدند.و اتاق نیمه ساخته ی آنها را سفید کاری و بازسازی کردند .این خانواده به دلیل نداشتن وضع مالی مناسب توان بازسازی اتاقی که پدر بزرگ مادری به آنها داده بود را نداشتند ولی خدا را شکر توانستیم این خانواده ی بی بضاعت را خوشحال کنیم و وسایل منزلی که توسط خیرین و نیکوکاران توانستیم جذب کنیم به آنها اهدا کنیم.