طی بازدیدهای بعمل آمده در سطح روستا از منزل 8 دانش آموز و شناسایی دانش آموزان جدید از نزدیک با مشکلات انها آشنا شده و در جهت رفع آنها در تلاش هستیم