طی هماهنگی های انجام یافته با واحد محترم امور اجتماعی و فرهنگی فرمانداری شهرستان در تاریخ 24 آذرماه سال 1400، جهت آشنایی از فعالیتهای موسسه دارالاکرام، ایشان در مکان به مهربانی آذرشهر حضور یافته و در این بازدید،گزارشی از فعالیت ها و خدمات و اهداف دارالاکرام توسط سرپرست محترم شعبه جناب آقای دکتر قهرمان نژاد ارائه شد که مورد توجه و استقبال قرار گرفته و آمادگی فرمانداری شهرستان را جهت ارائه هر گونه کمک و تسهیل سازی برای توسعه فعالیت های مؤسسه اعلام نمودند.