۱۲ موردبازدید،شناسایی و گزارش مددکاری  سطح شهر  در زمستان۹۸ انجام پذیرفت