اعضای شورای راهبردی دارالاکرام شعبه آذرشهر

این جلسه روز جمعه مورخ ١۴٠١/٢/٢ و با حضور اعضای شورا با محوریت موضوعات زیر برگزار گردید ;
١-گزارش عملکرد شعبه در سال ١۴٠٠
٢-بررسی اهداف و برنامه های سال ١۴٠١
٣-در اولویت بودن افزایش کیفیت سطح خدمات به ویژه در حوزه آموزش
۴-,افزایش کمی دانش اموزان
۵-توجه ویژه به جذب بانیان عام و خاص
۶-برگزاری جلسه با خیرین آذرشهری های مفیم مرکز
٧-موضوع برند سازی و تبلیغات
٨-گزارشی از نیازهای دانش آموزان
٩-شرکت در جلسه مدیران مدارس آذرشهر
در پایان سایتهای دارالاکرام و به مهربانی از طریق ویدیو پروژکتور توضیح داده شده و از کتابهای اهدایی بازدید به عمل آمد.