از طرف هیئت امام علی (ع) تعداد 2000 ماسک به دارالاکرام شعبه خمین اهداشد