از طرف خیر محترم تعداد 2000 ماسک جهت توزیع بین دانش آموزان به دارالاکرام شعبه خمین اهدا شد