با پیگیری و همکاری خیریه مهرخوبان و موسسه دارالاکرام شعبه خمین بخشی از جهیزیه به خانواده های ۶ تن از دانش اموزان اهدا شد