با پیگیری و همکاری خیریه مهرخوبان و موسسه دارالاکرام شعبه خمین بخشی از جهیزیه به خانواده های 6 تن از دانش اموزان اهدا شد