اهدا جایزه از طرف نشر پرتقال به سوگند جان دانش آموز پایه پنجم دارالاکرام شعبه خمین جهت برگزیده شدن در مسابقات کتابخوانی