از طرف بانیان عزیز شهرستان به تیم فوتبال موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل شعبه شوش که هردست لباس معادل یک میلیون تومان و جمعا نزدیک به 20میلیون درحال حاضر هزینه تشکیل تیم فوتبال شده که خوشبختانه مسمر ثمربوده و دو دانش آموز به تیم فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان معرفی شدند.به امید موفقیت روز افزون برای تمام دانش آموزان کشور عزیزمان ایران

#به_مهربانی
#تیم
#فوتبال
#دانش آموز
#حامی
#دارالاکرام_شعبه_شوش