در ساعت های اولیه صبح روز شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ مددکاران اجتماعی شعبه تهران به همراه تیم مجرب روانشناسی برای انجام مصاحبه های اولیه از مددجویان خود عازم شهرستان اسلامشهر شدند.