حضور مداوم و تدریجی دانش آموزان در دفتر شعبه برای انعقاد و امضاء قرارداد بورسیه تحصیلی سال جدید