مدير عامل موسسه دارالاكرام طي سفري چند روزه در تاريخ 27/2/91  به شهر مشهد مقدس تشريف آوردند و از شعبه جديد التاسيس مشهد بازديد به عمل آورده و طي نشستي صميمانه با پرسنل آشنا شده  و در جهت ارتقاء سطح كيفي برنامه ها و اهداف موسسه نظرات و پيشنهادات پر بار خود را بيان فرمودند و در اختيار نيروهاي جوان و با انگيزه موسسه قرار دادند .در اين نشست جلسه نقد وبررسي صورت گرفت و هر كدام از پرسنل نظرات، پيشنهادات و مشكلات خود را بيان نمودند.

يكي ديگر از اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل در راستاي هدف گذاري هاي موسسه ، ايجاد محيطي امن و با آسايش براي دانش آموزان مستعد است انتظار مي رود كميته حقوقي تشكيل گردد تا در جهت حل مشكلات قانوني و حقوقي دانش آموزان و خانواده هاي آنان ايفاي نقش کند؛. به همين منظور طي صحبتهاي به عمل آمده با متخصصين صالح در اين زمينه كه از همياران دلسوز موسسه مي باشند تشکیل کمیته مذکور تصويب شد تا بتواند اقدامات موثري را در این جهت انجام دهد.


در اين سفر مدیرعامل نشستي با برخي از نيكوكاران و خيرين مشهد داشتند  ،كه در طي آن به معرفي كار و اهداف موسسه دارالاكرام پرداخته و توانستند جلب همكاري و اعتماد بيشتر حضار در جلسه را جلب نمايند.