به همت بانی نیکوکار تهرانی جهیزیه یکی از دانش آموران بورسیه شعبه تهران تامین گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالاکرام، باوجود تاکیدهای بسیار بر امر ازدواج و تشکیل خانواده، متاسفانه به دلایل مختلف شاهد افزایش سن ازدواج و حتی بی رغبتی به این امر مقدس در میان برخی از جوان ها هستیم. قطعا ریشه این امر را باید در مسائل مختلف جست وجو کرد که یکی از آن ها بحث اقتصادی است؛ موضوعی که البته در جای خود قابل بررسی است.

در این میان، یکی از دانش آموزان بورسیه شعبه تهران دارالاکرام در آستانه ورود به خانه بخت مورد حمایت وعنایت یکی از بانیان قرار گرفته و مبلغ ۴۰ میلیون ریال را به این امر اختصاص داد.

نیکوکاران علاقمند به همیاری در امر تسهیل ازدواج جوانان کم بضاعت می توانند از طریق تماس با خط ویژه مشارکت های مردمی ستاد به شماره ۰۲۱۸۸۰۸۸۹۹۹ اقدام نمایند.